A bükkszéki római katolikus templom
története

A falu nevének elsõ okleveles említése 1438-ban történik Zeek alakban. A középkorban a Bessenyey család, mellette 1586-tól a Széky család, a XVIII. század elejétõl az Orczy család, majd 1729-tõl a Kelemen és Papszász család bírta. 1552-ben majd 1654-ben elpusztult, 1695-ig néptelen volt, ezután néhány majorbeli cseléd lakta. Lélekszáma 1786-ban 451, 1860-ban 703.
A templom a XIII.sz.-ban épült, amely a török idõk alatt rommá lett. Az 1696-os plébániai összeírás sem említi. Újjáépíthették a XVIII. század elején, mert 1720-ban, mint Szent Lélek tiszteletére szentelt templomról emlékeznek meg.  A kuruckorban a falu  újra elnéptelenedik, 1732 névtelen faluhelyet említenek, melynek kõtemploma romokban hevert, néhány lakója pedig a pétervásárai plébániához tartozott. " Szék 1733-ban kezdett jobbágyokkal megszaporodni.", fõleg terpesi jobbágyokkal. Amikor a siroki plébánia 1743-ban megalakult ez utóbbi filiája lett.
1747 július 1-én az egri érsek gyűjtési engedélyt adott Mezõ Mátyás részére a Szék-i templom /a siroki plébánia leányegyházának/ javára. 1749-50-ben értesülünk, hogy a bükkszéki templom szentélyét a molnár befedte 7 forintért. A templomi számadások szerint deszkát, zsindelyt és szeget vásároltak. A piktornak két zászlóért 4 forintot fizettek ki.
1755. október 6-ról kelt Székfalu jobbágyainak kérelme Kelemen Ádám földesúrhoz, amelyben régi templomuk felépítéséhez az általa felajánlott búzát, felhatalmazása alapján az uraság jobbágyaitól behajtani kérik. Ugyanebbõl az idõbõl való a másik kérelmük, melyben "szegény elpusztult" templomuk felépítéséhez szükséges faanyagot az adózás alól mentesíteni kérik.
Az 1767. évi Canonica visitatio szerint a templom építési ideje ismeretlen. 1759-ben a hívek közadakozásból helyreállították. Egy oltár állt benne. A harangláb fából épült. A templomi számadások szerint 1767-ben a piktor a fõoltár festéséért 46 forintot kapott. Egy évvel késõbb pedig a piktornak a fõoltár antipendiumáért 7 forintot adtak.
Az 1811. évi Canonica visitatio említi, hogy 1767-ben rakták ki kövekkel a templom padozatát. 1787-ben az oltár javításáért 30 forintot, 1799-ben zsindelyekért 18 forintot és külön az ácsnak 15 forintot fizettek. 1803-ban az egri piktornak két oltár és a szószék festéséért 60 forintot kapott.
A templom bõvebb leírását az említett 1811. évi Canonica visitatio adja.
Itt olvashatjuk : a templom a falun kívül egy dombon áll. Hossza 9 öl 3 láb, szélessége 3 öl 2,5 láb. Épült ismeretlen idõben, mésszel összerakott kõbõl. Tornya nincs, csupán a templom mellett négy faoszlopon egy új harangláb. Karzata fából van és festett, sekrestyéjében tabernákulum. Két ajtaja van, egyik délrõl, ugyancsak négy ablaka délrõl nyílik. Sekrestyéje -boltozat helyett- festett deszkából készült mennyezet, ugyanilyen a hajója is, a szentélye pedig boltíves.
Ekkor három oltára van: A fõoltár Szent Lélek, a jobboldali mellékoltár Szent Imre, a baloldali Nepomuki Szent János tiszteletére emeltetett.
A felsõ hevesi esperesi kerület látogatási jegyzõkönyve 1813-ban a templomot kicsinek mondja, melynek teteje javításra szorul. Felszerelése szegényes. Ugyanitt olvashatjuk, hogy 1827-ben a templom hátsó falán repedések láthatók, a padok összetöredeztek.
1850-ben azt panaszolták a hívek, hogy: "Elhagyatott templomunknak sem kegyurai, sem föld-, rétbeni birtoka, szegény községünk adományozásán kívül semmi jövedelem forrása nem lévén, elárvultsága annyira ment, miként romjaiba dõlléssel perczenkint fenyegetvén, bezárattatásától méltán tarthatunk."
Végül 1851-ben írják, hogy a teteje annyira rossz, hogy esõs idõben a hajó megtelik vízzel.
A község elöljáróságának 1864. augusztus 1.-én adott jelentése szerint helynevei közül a "Harangláb Güdre" az ott talált harangról nyerte a nevét, amelyet a mainapig használnak.
 

Jellege: A falu északnyugati szélén emelkedõ földnyelven álló, toronynélküli, keletelt, egyhajós Árpád-kori  templom, gótikus, barokk és újkori átépítéssel. A szentély és a hajó keleti részének falai középkoriak, a hajó nyugati vége és a sekrestye barokk. Körülötte temetõ.

Külsõ: A déli oldalhomlokzaton az 1960. évi  helyreállításkor feltárt, faragott kövekkel keretezett, félkörzáródású, románkori ablak. Alatta rekonstruált gótikus bejárat szemöldökkõvel, rajta primitív rajzú 1472 évszámos felirat.

Belsõ: A  szentély jobboldalán befalazott ülõfülke, balról befalazott szentségfülke. A hajó stukturás födéme helyén egykor festett famennyezet volt. Fõoltár 1760 körüli. Fõoltárkép Zbiskó Béla  mûve 1943-ból.
Felújítás: 1981.
1995. Belsõ festés
1998. A templom tetõzetének, csatornázásának (réz) teljes felújítása.
1999. A templom szentélye két új ólomüveg ablakot kapott: Szûz Mária és Szt. Erzsébet képével, az ablakot L. Szabó Erzsébet Munkácsy-díjas üvegmûvész készítette.
A magyar millennium évében a templom teljes külsõ felújítása valósult meg.

Titulusa: Szentlélek. Búcsúnapja: Pünkösdvasárnap. A templom mûemlék.
N.B.
A temetõben állt Práff János sírköve 1849-bõl. A Práff család kriptáját a keleti feljáratnál megszüntették.
A Bükkszékhez tartozó Pósvár, vagy Pósváralja nevû település a középkorban még népes falu volt, temploma szerepel az 1332/37. évi pápai tizedjegyzékben de 1554-ben elpusztult és soha többé nem népesült be, földesúri major, puszta maradt. Az 1771-es pestis járvány után a falu lakói fogadalmat tettek, hogy hálából Szt. Anna napján kizarándokolnak a templomromhoz. A falu fogadalmi búcsúja azóta is Szt. Anna napján van. Ezen a napon tartjuk az Öregek-napját, a betegek szentségének felvételével és szerény agapéval, 80-90 70 éven felüli vesz részt rajta.

Összeállította:
Heves Megye Műemlékei I. k.  Akadémiai K. Bp. 1969. és
Soós Imre: Az egri egyházmegyei PLÉBÁNIÁK történetének áttekintése SzIT. Bp. 1985. alapján

Miserend:
   szerdán 16.00
   vasárnap 9.00

  Lannert Gábor: Bükkszéki templom