A siroki római katolikus templom belseje

 Kinagyításhoz kattints a képre!


R. K. TEMPLOM (Szeplőtelen Fogantatás)
T ö r t é n e t e : 1732-ben még csak fából épült imaháza van, Recsk fíliája. (EÉrsEgyhL. archvet. no. 934.) 1734-ben fognak hozzá a sirokiak ideiglenes kőtemplomuk építéséhez, erre 6 forint segélyt ad a megye. (HemL.Közgyül.jkv. 385/1734.) Egy tanúkihallgatás alkalmával felvett jegyzőkönyvből tudjuk, hogy ezt a templomot helybeli kőműves építette: "Öreg kőmíves már magával is tehetetlen lévén, az soha jobbágy nem volt, hanem mivel a siroki templomot építette, neki a Helység Contractust adott, hogy őtet holtig magok között megszenvedik szabadságában . . . "(OL. Bírósági lt. Arch. Curiale. Inquisitiones Juratorum. fasc. 17. 2026. sz.) A kánonszerű vizsgálatokból kitűnik, hogy a templomot a lakosság hozzájárulásával báró Orczy Lőrinc építette, kőből, 1757-ben, s ekkor még csak fatornya van. A tornyot 1787-ben építették hozzá. A szentély boltíves, a hajó felett festett deszkákból készült mennyezet. Főoltára Mária szeplőtelen fogantatásának, az egyik mellékoltár Szt. János Evangélistának, a bal oldali Szt. Annának tiszteletére szenteltetett; mindhármon az illető szentnek képe látható. A sekrestye boltíves. (EÉrsEgyhL. canvis. 1767, 1811.)

J e l l e g e : A falu közepén, magas domborulat peremén, temetőtől körülvett fás területen álló, egyszerű barokk templom.
K ü l s ő : Homlokzat előtt álló nagy toronytest, levágott sarkokkal; az övpárkány alatt nagy, mélyített faltükrökben elöl és bal oldalon fönt fekvő ovál ablak. Jobbról szegmentíves, kosáríves bejárati kapuzat. A toronytesten egy-egy mélyített lizéna között körben négy könyöklőpárkányos, szegmentíves záródású harangablak. Órakörös, gazdag tagolású torony-ereszpárkány, többszörösen tagolt pavilonsisak. A jobb oldali homlokzaton a kórusnál egy kisebb, a hajón két nagyobb ablak, a nyolcszög három oldalával záródó szentélyen egy enyhe szegmentíves keretben elhelyezett ablak. Bal oldalon romantikus ízlésű sekrestye építmény, félkörökből alakított, ívezetes attikával és három neoromán ablak-, illetve ajtónyílással. Balról a hajón, egy a kórusnál magasan hasonlóan egy, azonos ablak.
B e l s ő : Téglány alakú, síkmennyezetes tér. Négy faoszlopon nyugvó fakarzattal. Félköríves arcus triumphalis, keskenyebb szentélye fölött keresztboltozat. A nyolcszög három oldalával záródó apszisa fölött konkaboltozat, a főtengelyben fiókkal. Két lépcsővel emelt, síkmennyezetes sekrestye.
 

Berendezés:
Főoltár. Szarkofág alakú sztipesz fehérre festett fából, sarkain volutás faragással. A tabernákulum fehér-arany drapériadísszel. Félkörös keretben az Immaculata Conceptio ábrázolása. Sajóssy Alajos műve, 1865 körül. 1924-ben átfestették.
Szobor. 2 db. Az új, jobb oldali mellékoltáron, az 1904-ben elbontott régi mellékoltárról származnak. Szt. István és Szt. László helyi jellegű, jól faragott figurái. Előbbi magyar viseletben, utóbbi páncélos katona öltözetében. 1740 körül. Újabban átfestették.
F e l s z e r e l é s :
Úrmutató.
Aranyozott réz, ovális, karéjos talp, poncolt alapú talpdomborulatán medaillonokban angyalfejek, illetve virágcsomók. Kúpos szárán vésett ezüst gallér, díszváza alakú nódusz. Sugárkévéje előtt nagyvirágos, indás, fehér fém előlap aranyozott plasztikus angyalokkal, fönt az Atyaisten és a jelképes galamb. Ovális ostyaházának aranyozott levéldíszes keretén ál-ékkövek. 1730 körüli egri munka. Magassága 48,2 cm, talpátmérője 17,5 cm.
Kehely. Aranyozott réz, vert, poncolt, vésett mű. Tagolt talpán poncolt alapon karéjokba foglalt, domborított virágszálak, közöttük három virágcsomó. Szártövén tajtékos díszek, vésett gomb és karcsú, díszváza alakú nódusz. Hengeres, illetve orsós idomú, poncolt alapú csészéjén, három medaillonban, a talphoz hasonló rokokó dísz. 1750-1760 között. Pompás kivitelű egri munka. Magassága 25 cm, talpátmérője 15 cm.
Mozsár. (Tömjéntörő). Vas, tölcséresen táguló testtel, gerezdes fogókkal és verővel. 1800 körül. Magassága 11 cm, átmérője 12 cm.
Pacificale. Vörösréz, karéjos, szegett talp, boltozatán négy pilaszter-osztó; díszváza alakú öntött gomb; háromkaréjos szárvégződésein rokokó rozetták és ál-ékkövek. Öntött corpus. 1760 körül. Magassága 32 cm, talpátmérője 14 cm.
Örökmécs.
Fehér fém, orsós testén leveles, rozettás dísz. Három leveles díszítményű, szögletes fül, oválokból és négyzetekből fűzött három láncon függ. Magassága lánccal együtt 1,08 m, átmérője 33 cm, 1800 körül.
Koppantó. 3 db. Vas, egyszerű kivitelben. XVIII-XIX. század.
Keresztelő edény. Vörösréz, trébelt geometrikus dísszel. 1790 körül. 33 X 35 cm.
I r o d a l o m : Wagner, Karl: Kurzgefasste Ableitung des Geschlechtes Aba . . . Ungarisches Magazin, IV-1787, 343. - Sajósy Alajos oltárképei. EEK, XVIII-1886, 157. - Gerecze, 375. - Borovszky, 73. - Barcza-Vigyázó: A Mátra részletes kalauza. Részletes magyar útikalauzok 10. Bp. 1930, 174. Műemlékjegyzék. 1960, 261. Genthon 2. 256.
SZOBOR
T ö r t é n e t e : Állították 1823-ban.
J e l l e g e : A templom alatti bekerített térségen álló későbarokk emlékmű.
L e í r á s a : Négyzetes párkányos pilléren illetve négyzetes lapított balusztertagon áll Nepomuki Szt. János színezett kőszobra. Szépen faragott, nagyobb igényű, de konvencionális munka. Talapzatán évszám: 1823.